AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” personas datu apstrādes politika

APSTIPRINU:
AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”
valdes priekšsēdētājs
V.Golubevs

2018.gada 25.maijā

1. Politikas mērķis un datu pārziņa kontaktinformācija

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību nolūku un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, vienotās reģistrācijas Nr. 41503002447, juridiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, e-pasts: specatu@specatu.lv, tālrunis 65444540.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: abonentu nodaļa (tālrunis 65444570), lietvedība (tālrunis 65444540), e-pasts specatu@specatu.lv vai, vēršoties personīgi AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” Slāvu ielā 6, Daugavpils.

2. Piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

- fizisku personu - darbinieku un pakalpojumu lietotāju;
- AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” biroja, abonentu nodaļas apmeklētājiem;
- AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” bāzes Slāvu 6 darbiniekiem, kuriem tiek veikta videonovērošana.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” rūpējas par Klientu un Darbinieku privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu un Darbinieku tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” apstrādā Klientu un Darbinieku personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

- pakalpojumu sniegšana;
- līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
- darba līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu darbinieka pieņemšanu, nodarbināšanu, atbrīvošanu no darba, sociālo garantiju piešķiršanu, algas un citu maksājumu noteikšanu un aprēķināšanu.

4. Personas datu apstrādes nolūki

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” apstrādā Klientu personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- norēķinu administrēšanai;
- parādu atgūšanai, piedziņai;
- uzskaitei, plānošanai un statistikai.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” apstrādā Darbinieku personas datus personāla uzskaites vajadzībām, algu, prēmiju aprēķināšanas un izmaksas vajadzībām.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients vai Darbinieks tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmuma”.

5. Personas datu apstrāde un aizsardzība

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” apstrādā Klienta un Darbinieka datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas (papīra forma, elektroniski), ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” aizsargā Klienta un Darbinieka datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6. Personas datu nodošana trešajām personām

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” neizpauž trešajām personām Klienta vai Darbinieka personas datus, vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
- likumīgo interešu aizsardzībai (vēršoties tiesā)
- pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma, rēķinu piegāde
- saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem. AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

7. Personas datu glabāšanas ilgums

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” glabā un apstrādā Klienta vai Darbinieka personas datus saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta vai Darbinieka personas dati tiek dzēsti.

8. Piekļuve personas datiem un citas Klienta vai Darbinieka tiesības

Klientam vai Darbiniekam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam vai Darbiniekam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu vai Darbinieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients vai Darbinieks var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

- rakstveida formā klātienē AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” abonentu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Slāvu ielā 6, Daugavpils, LV-5404
- rakstveida formā klātienē AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” administrācijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Slāvu ielā 6, Daugavpils, LV-5404
- elektroniskā pastā specatu@specatu.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
- rakstveidā pa pastu.

Saņemot Klienta vai Darbinieka pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS ”Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” atbildi Klientam vai Darbiniekam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, elektroniski pēc pieprasījuma uz viņa e-pastu.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmuma” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta vai Darbinieka iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam vai Darbiniekam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

9. Klienta vai Darbinieka piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients vai Darbinieks piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot, rakstot uz e-pastu specatu@specatu.lv vai klātienē.

Klientam vai Darbiniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, rakstot uz e-pastu specatu@specatu.lv vai klātienē abonentu nodaļā vai administrācijā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta vai Darbinieka piekrišana bija spēkā.

10. Saziņa ar Klientu vai Darbinieku

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” veic saziņu ar Klientu vai Darbinieku, izmantojot Klienta vai Darbinieka norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.)

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” veic uz noslēgtā līguma pamata.

Saziņas laikā – AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

- Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
- E-pasts: rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
- Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
- Pasta sūtījumi;
- Atsūta Informāciju rēķinos.

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā. AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” saglabā Personas datu apstrādes politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” mājaslapā www.specatu.lv